การตรวจสุขภาพมีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรค ทำให้ตระหนักถึงโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการตรวจสุขภาพของทุกเพศที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จะมีการคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่

กลุ่มวัยทำงาน 18-60 ปี

 • การตรวจตา โดยทีมจักษุแพทย์ อายุ 40-60 ปี อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อวัดสายตาและคัดกรองโรคต้อหิน/ภาวะความดันลูกตาสูง/ความผิดปกติอื่นๆ
 • การตรวจอุจจาระ (Fecal occult blood test) อายุ 50-60 ปี ควรตรวจปีละ 1 ครั้ง เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ แนะนำให้ตรวจเลือดดู
  1. อายุ 20 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือด ทุก 5 ปี
  2. อายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุก 3 ปี
  3. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจ 1 ครั้ง หากเคยตรวจพบว่าปกติ ไม่ต้องตรวจซ้ำ
  4. ไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ตรวจครั้งเดียวเฉพาะคนที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535
 • สำหรับสตรี นอกจากการตรวจดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควรตรวจเพิ่ม ได้แก่
  • การตรวจเต้านม จากแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการฝึกอบรม เมื่ออายุ 30-39 ปี ควรตรวจทุก 3 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุกปี
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อายุ 30 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการเก็บเซลล์โดยวิธีพื้นฐาน (conventional pap smear) ทุก 3 ปี

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 • การตรวจตา โดยทีมจักษุแพทย์ อายุ 60-64 ปี ควรตรวจทุก 2-4 ปี และตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุก 1-2 ปี
 • การตรวจอุจจาระ (Fecal occult blood test) ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ควรตรวจปีละ 1 ครั้ง เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • การประเมินสภาวะสุขภาพ ภาวะโภชนาการ ความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน การทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน และอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรได้รับประเมินสมรรถภาพสมองเพิ่มเติม
 • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ แนะนำให้ตรวจ
  1. ระดับไขมันในเลือด ทุก 5 ปี
  2. ระดับน้ำตาลในเลือดทุกปี
  3. ระดับครีอะทินีน (creatinine) ในเลือดทุกปี เพื่อประเมินภาวะการทำงานของไต
  4. ปัสสาวะทุกปี
  5. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) อายุ 70 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุกปี
 • สำหรับสตรี นอกจากการตรวจดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควรตรวจเพิ่มเติม ได้แก่
  • การตรวจเต้านม จากแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการฝึกอบรม เมื่ออายุ 60-69 ปี ควรตรวจทุกปี และอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ควรตรวจตามความเหมาะสม
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อายุ 60-64 ปี ควรตรวจคัดกรองด้วยวิธีการเก็บเซลล์โดยวิธีพื้นฐาน (conventional pap smear) ทุก 3 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรตรวจตามความเหมาะสม

     จากรายการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในการตรวจสุขภาพมีรายการตรวจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ดังนั้น การตรวสุขภาพไม่ใช่เพียงว่าอยากจะตรวจอะไรก็ตรวจ หรือตรวจมากจะดี ต้องตรวจเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัย