1. ค้นหาความเสี่ยงในเด็กแต่ละกลุ่มวัยอย่างไรให้เหมาะสม

เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศ

  • วัยก่อนวัยเรียน: ต้องถาม วัณโรค สารตะกั่ว อ้วน
  • วัยเรียน: เมื่อ 1 ใน 3 ของเด็กวัยเรียนมีปัญหาด้านการเรียน ค้นหา พฤติกรรมติดสื่อ และอินเทอร์เน็ต ติดเกมส์
  • วัยรุ่น: ค้นหาความเสี่ยง ดังนี้   HEEADSSS :
H Home and Family ความสัมพันธ์ในครอบครัว
E Education การเรียน
E Eating พฤติกรรมการบริโภค
A Activity กิจกรรมยามว่าง
D Drug ยาเสพติด
S Sex สุขภาวะทางเพศ พัฒนาการด้านสรีระ
S Safety ความปลอดภัย
S Suicide อารมณ์ซึมเศร้า

 

2. ตรวจคัดกรองในเด็ก สำคัญไฉน ใยจึงจำเป็น

การคัดกรองภาวะโรคอย่างรวดเร็ว ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมา การรักษาและฟื้นฟูได้ผลดี

  • การได้ยิน หากรู้เร็วว่าเด็กมีความบกพร่องทางการได้ยินก่อน 6 เดือน และได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม เด็กจะไม่เป็นใบ้ สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนตามปกติได้เหมือนเด็กปกติ และมีพัฒนาการด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมตามวัย แต่ถ้ารอให้ไม่ได้ยินไปเรื่อยๆ สมองส่วนที่พัฒนาด้านภาษาจะไม่ถูกกระตุ้น หยุดการพัฒนา ทำให้เด็กเสียโอกาสอย่างยิ่ง
  • ภาวะซีด 1 ใน 4 ของเด็กไทยมีภาวะซีดและเมื่อซีดจะทำให้ IQ ต่ำ และเมื่อภาวะซีดไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยตาเปล่าเสมอไป การตรวจคัดกรองภาวะซีดแต่เนิ่นๆ และได้รับยาเสริมอย่างเหมาะสม แต่พ่อแม่มักไม่ให้ความสำคัญ กลัวลูกจะเจ็บจากการเจาะเลือดเพื่ีอตรวจคัดกรองแต่ไม่กลัวลูกซีดและโง่
  • ช่องปากและฟัน มีเด็ก 1 ใน 5 เท่านั้นที่ได้แปรงฟันในขวบปีแรก มากกว่าครึ่งของเด็กไทย 3 ขวบมีปัญหาฟันผุและเมื่อฟันผุทำให้เด็กเตี้ยและส่งผลต่อพัฒนาการ ควรตรวจช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นหรือขวบปีแรก เพื่อรับคำแนะนำการป้องกันฟันผุอย่างถูกวิธี

3. ตรวจพัฒนาการตามวัย ปัญหาของใคร? พ่อ แม่ เด็ก ครู หรือหมอ

ตอบ: เป็นปัญหาของชาติ

เมื่อเด็กไทยวันนี้ 1 ใน 3 มีพัฒนาการต่ำกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ทั้ง IQ และ EQ ต่ำกว่ามาตรฐาน เด็กไทยทุกคนต้องได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการ 3 ครั้ง (9, 18, 24-30 เดือน) ก่อนครบ 3 ขวบ หากไม่สมวัยต้องเข้ารับบริการแก้ไข/ฟื้นฟูพัฒนาการโดยบุคลากรสาธารณสุขที่สถานบริการของรัฐใกล้บ้าน