• สุขภาพช่องปากและฟัน (Oral health):ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้องโดยใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออร์ไรด์และไหมขัดฟัน รวมทั้งแนะนำให้พบทันตแพทย์หรือเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขทุก 6 เดือนหรืออย่างน้อยปีละครั้ง
  • ซีดในวัยรุ่นหญิง: ภาวะซีดหรือโลหิตจาง เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ทำให้มีอาการซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายที่พบบ่อยเกิดจากภาวะขาดธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงของร่างกายทั้งนี้ ภาวะโลหิตจางส่งผลกระทบต่อพัฒนาการสมองและสติปัญญาของวัยรุ่น ดังนั้น การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโลหิตจางเพื่อป้องกันหรือทำการรักษาได้เร็วจะทำให้ส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาของเด็ก
  • พฤติกรรมเสี่ยง ควรได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง (เพศ ติดเกมส์ เรียนไม่ดี มองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ยาเสพติด อุบัติเหตุ ใช้ความรุนแรง บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ฯลฯ) เป็นสิ่งที่พ่อแม่พึงระวัง และให้คำแนะนำเรื่อเพศศึกษา ความปลอดภัยในการเดินทาง และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่น หากมีความผิดปกติควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์