ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสุขภาพง่ายๆ ด้วยตัวเองได้ เช่น การชั่งน้ำหนั วัดส่วนสูง วัดเส้นรอบเอว การวัดความดันโลหิต (ถ้ามีเครื่องวัด)

     การเช็กประวัติครอบครัวว่ามีโรคทางกรรมพันธุ์อะไรบ้าง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อัมพาต อัมพฤกษ์ เป็นต้น

     การเช็กพฤติกรรมสุขภาพใดที่ไม่เหมาะสมบ้าง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น

     การประเมินสภาวะสุขภาพ โดยใช้แบบประเมิน เช่น ภาวะซึมเศร้า โรคหัวใจและหลอดเลือด การติดแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติด เป็นต้น

     ข้อสำคัญ คือ นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพแล้ว เราต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพราะจุดมุ่งหมายของการตรวจสุขภาพนั้น ต้องการเน้นให้เราหันมาส่งเสริมสุขภาพตัวเอง ไม่มุ่งแต่พึ่งหมออย่างเดียว