นักวิจัยทั่วโลกได้แบ่งการคัดกรองผู้สูงอายุที่ครอบคลุม ออกเป็นสององค์ประกอบ คือ องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบเสริม

 1. องค์ประกอบหลัก “MAJOR COMPONENTS”
 • สมรรถภาพการทำกิจวัตรทั่วไป
 • ความเสี่ยงในการล้ม
 • การรับรู้
 • อารมณ์
 • ยาที่ต้องกิน
 • การสนับสนุนทางสังคม
 • การเงิน
 • เป้าหมายการดูแลสุขภาพ
 • การดูแลเป็นพิเศษที่จำเพาะต่อบุคคล
 1. องค์ประกอบเสริม “ADDITIONAL COMPONENTS”
 • สารอาหารที่รับประทาน และความคงที่ของน้ำหนักตัว
 • การกลั้นปัสสาวะ
 • สมรรถภาพทางเพศ
 • การมองเห็นและการได้ยิน
 • สภาพฟันและช่องปาก
 • สภาพความเป็นอยู่
 • สภาวะเกี่ยวกับความเชื่อ/จิตวิญญาณ เช่น ศาสนา

https://www.uptodate.com/contents/comprehensive-geriatric-assessment

นอกจากนี้ การร่วมคัดกรองโดยผู้ดูแลหลัก ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน หรือคู่ครอง ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการคอยสอดส่องดูแลนอกเหนือจากการตรวจคัดกรองประจำปี และช่วยเหลือในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นภาวะหรือโรคร้าย