การประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมาย ◉ ลงในคำตอบที่ตรงกับคุณมากที่สุด

1. อายุ

2. เพศ

3. ดัชนีมวลกาย

4. รอบเอว

5. ความดันโลหิต มากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท

6. ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือน้อง)