คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยใช้การคำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง เพื่อเป็นตัวชี้วัดสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่


กิโลกรัม

เซนติเมตร