การประเมินภาวะโภชนาการ

การประเมินภาวะโภชนาการเบื้องต้น ใช้สำหรับค้นหาผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงการเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะขาดสารอาหาร เพื่อป้องกันและวางแผนดูแลรักษาการเกิดภาวะภาวะขาดสารอาหาร


ข้อแนะนำ

แบบประเมินกาวะโภชนาการเป็นการประเมินว่าผู้สูงอายุว่าได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่ เพื่อค้นหาโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสารอาหาร หรือกาวะทุพโภชนาการ

1. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รับประทานอาหารได้น้อยลง เนื่องจากความอยากอาหารลดลง มีปัญหาการย่อย การเคี้ยว หรือปัญหาการกลืน หรือไม่

2. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา น้ำหนักลดลง หรือไม่(โดยไม่ตั้งใจลดน้ำหนัก)

3. สามารถเคลื่อนไหวได้เอง หรือไม่

4. ใน 3 เดือนที่ผ่านมา มีความเครียดรุนแรงหรือป่วยเฉียบพลัน หรือไม่

5. มีปัญหาทางจิตประสาท หรือไม่

6. ดัชนีมวลกาย [BMI = น้ำหนักตัว (กก.)/ส่วนสูง(ม.)2]