การประเมินภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อด้านทางกาย ทางจิตใจ และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย รวมทั้งภาระในการดูแล ผู้ป่วยของครอบครัว ดังนั้น การประเมินภาวะสมองเสื่อม เป็นการค้นหาผู้มีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะมีภาวะสมองเสื่อม เพื่อป้องกันและเข้ารับการบำบัดรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ข้อแนะนำ
  • ผู้ให้ข้อมูลควรเป็นผู้ดูแล/ญาติ หรือเพื่อนที่รู้จัก ติดต่อ ดูแลหรืออยู่กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • เป็นการประเมินเปรียบเทียบความจำ สติปัญญา และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในแต่ละสถานการณ์ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมากับปัจจุบันของผู้สูงอายุ

1. ความจำในรายละเอียดของคนในครอบครัว หรือญาติเกี่ยวกับอาชีพ ที่อยู่ ถ้าเมื่อ 10 ปีที่แล้วจำได้ดี แต่ตอนนี้จำไม่ได้เลย ให้ถือว่าแย่ลงมาก แต่ถ้า 10 ปีที่แล้วจำไม่ได้เลย ตอนนี้จำได้บ้าง ถือว่าดีขึ้นเล็กน้อย

2. จำได้ว่าตอนนี้พักอาศัยอยู่ที่ไหน

3. ทราบเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีต

4. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน

5. สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั่วๆไป

6. สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับให้เหตุผลในสิ่งนั้นได้

7. สามารถเดินทางไปกลับ สถานที่คุ้นเคยได้โดยลำพัง

8. สามารถทำงานที่เคยทำ